Feld B, Spiel 2: VSV Unihockey vs UHC Alligator Rum